Stowarzyszenie Centrum Wspierania InicjatywŚrodowiskowy Dom Samopomocy w Olszowcu
 
Zasady funkcjonowania
Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu

Środowiskowy Dom Samopomocy w Olszowcu przeznaczony jest dla 60 osób z zaburzeniami psychicznymi, upośledzonych umysłowo i osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz przewlekle chorych z terenu Gminy Sławno oraz gmin ościennych.

Głównym celem działalności Domu jest budowanie samodzielności i niezależności od otoczenia, zapewnienie oparcia społecznego osobom mającym trudności z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem poprzez współdziałanie ze środowiskiem rodzinnym oraz rozbudzaniem i rozwijaniem działań samopomocowych wśród samych uczestników.

Postępowanie wspierająco - rehabilitacyjne obejmuje: trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej oraz funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, trening umiejętności spędzania czasu wolnego oraz inne formy postępowania.

Trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej obejmuje samoobsługę, rozumianą jako np. samodzielne jedzenie, mycie się, ubieranie i załatwianie potrzeb fizjologicznych. Zaradność życiowa natomiast dotyczy m.in. takich czynności jak przygotowanie posiłków, pranie, dbanie o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny, gospodarowanie, pieniędzmi, dokonywanie zakupów, dbanie o czystość i porządek we własnym mieszkaniu, itp.

Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych obejmuje: nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych, aktywności i odpowiedzialność, motywowanie do funkcjonowania w oparciu o własne możliwości, kształcenie umiejętności współpracy i komunikowanie się w grupie na zasadach otwartości, aktywizacje w celu znalezienia zatrudnienia, itp. Trening umiejętności spędzania wolnego czasu polega na rozwijaniu zainteresowaniu lekturą czasopism i książek, a także wybranymi audycjami radiowymi, telewizyjnymi i filmami. Ważne jest również rozwijanie umiejętności korzystania z takich form spędzania wolnego czasu jak: turystyka, działalność rekreacyjna, udział w imprezach kulturalnych, sportowych, towarzyskich i klubowych. Niezwykle istotne jest również motywowanie do wychodzenia z domu np. do kina, teatru, muzeum.

Inną formą postępowania wspierająco- rehabilitacyjnego jest terapia zajęciowa, a w ramach tego np.:

  • zajęcia muzyczne,
  • zajęcia sportowo- rehabilitacyjne,
  • zajęcia komputerowo-fotograficzne,
  • zajęcia higieniczno - kosmetyczne,
  • zajęcia kulinarne,
  • zajęcia rękodzieła artystycznego,
  • zajęcia w pracowni zaradności życiowej,
  • zajęcia świetlicowe,


 

Administrator strony: Mila06 e-mail madzia06124@wp.pl